หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริรัตน์  แก้ววิชัย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   20 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   24 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    รูปแบบการวิจัยเชิงสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

รูปแบบงานวิจัยชิงสุขภาพ ได้แก่ longitudinal study, cohort study, case control study เป็นต้น

การใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัย (และการใช้ SPSS) ได้แก่ qualitative study, repeated measure ANOVA, multiple linear regression, logistic regression, survival analysis, decrinant analysis, cluster analysis   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัยทางกายภาพบำบัด ของนักศึกษากายภาพบำบัด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ออกแบบโครงการวิจัยส่วนตัว และต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางสถิติของงานวิจัยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th