หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัฒน์ธิดา  ทองขาว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   23 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   23 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลียร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสต   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Managing water resources in times of flood and drought: some public health considerations
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การจัดการน้ำดื่มน้ำใช้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะภัยพิบัติ

ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเป็นสถานการณ์แตกต่างกันในด้านทรัพยากรน้ำ เป็นปัญหาที่ยากในการรับมือ ประเทศออสเตรเลียก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับประเทศไทย โดยทั้งภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงความเสียหายต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค อาจต้องพิจารณาถึงแหล่งน้ำทดแทนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การปนเปื้อนสารพิษของแหล่งน้ำที่อาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัย เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ทราบแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำในกรณีภัยแล้งและน้ำท่วมและการประเมินความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การประเมินความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนในกรณีภัยแล้งและน้ำท่วม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th