หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   22 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เภสัชกรรมสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    International Symposium on Bioequivalence Testing 2012
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

21 August 2012

08:45 am. – 09:00 am.

Welcome address and Opening Remark

09:30 am. – 12:15 pm.

Session 1: Overview and pharmacokinetic BE studies

-          The why and how of bioequivalence testing (Pr.Dr.Jennifer Dressman)

-          Standard design of pharmacokinetic BE studies (Dr.Anita Nair)

-          Pharmacokinetic BE studies: Special cases (Pr.Dr.Sandra Klein)

-          What dissolution tests need to be performed in conjunction with pharmacokinetic BE studies? (Dr.Vinod Shah)

12:15 pm. – 13:15 pm.

Lunch break

13.15 pm. – 16.30 pm.

Session 2: Alternatives to pharmacokinetic BE testing: The BCS-based biowaiver

-          The BCS-based biowaivers: What is BCS and how to classify the drug? (Dr.Vinod Shah)

-          Product approval using the biowaiver in the WHO Guideline (Pr.Dr.Jennifer Dressman)

-          BCS-based biowaivers: What dissolution tests are needed and how the results should be evaluated? (Pr.Dr.Sandra Klein)

-          Biowaiver monographs: Some case examples (Dr.Anita Nair)

22 August 2012

09:00 am. – 12:00 pm.

Session 3: Further alternatives to pharmacokinetic BE testing

-          Biowaivers for lower dosage strengths (Dr.Vinod Shah)

-          IVIVC: Classical approach with deconvolution (Pr.Dr.Sandra Klein)

-          IVIVC: Alternative methods using PBPK modeling & role of IVIVC in quality by design  (Pr.Dr.Jennifer Dressman)

12:00 pm. – 13:00 pm.

Lunch break

13.15 pm. – 16.30 pm.

Session 4: Special considerations for Thailand and Panel discussion

-          BE testing in Thailand regulatory, deficiency of BE study (Dr.Tharnkamol Chanprapaph)

-          Challenges and opportunities  (Dr.Ariya Khunvichai)

-          Panel dicussion  (Pr.Dr.Sompol Prakongpan, Modurator and all speakers)

         

เภสัชกรรมสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “International Symposium on Bioequivalence Testing 2012” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจและเกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนายาสามัญ การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่ หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) และการศึกษาความเท่าเทียมทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical equivalence) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในมากขึ้น โดยการประชุมนี้ จัดเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ ใช้การสื่อสารด้วยภาอังกฤษ เพื่อตอบรับผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 วัน โดยมีการบรรยายเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

-        Session 1: Overview and pharmacokinetic BE studies

-        Session 2: Alternatives to pharmacokinetic BE testing: The BCS-based biowaiver

-        Session 3: Further alternatives to pharmacokinetic BE testing

-        Session 4: Special considerations for Thailand and Panel discussion

 

และมีวิทยากรบรรยายมาจากต่างประเทศ ดังนี้

1.       Pr.Dr.Jennifer Dressman

Institute of Pharmaceutical Technology, Goethe University,

Frankfurt, GERMANY

2.       Pr.Dr.Sandra Klein

Institute of Pharmacy/ Biopharmacy and Pharmaceutical Technology, University of Greifswald, GERMANY

3.       Dr.Vinod Shah

-        Pharmaceutical Scientist and Consultant at USP

-        Chair of Regulatory Sciences Special Interest Group of International Pharmaceutical Federation (FIP)

-        Adjunct Faculty at JSS University, INDIA

4.       Dr.Anita Nair

Institute of Pharmaceutical Technology, Goethe University,

Frankfurt, GERMANY

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถนำประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องในการศึกษา Bioequivalence and Pharmaceutical equivalence โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา Biowaivers เพื่อทำการต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถนำประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องในการศึกษา Bioequivalence and Pharmaceutical equivalence โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา Biowaivers เพื่อทำการต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สามารถพัมนาองค์ความรู้เพื่อรองรับการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th