หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   20 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   20 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวัคซีนแห่งชาติ    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดทำ(ร่าง)ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนเพื่อรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

09.00 น.

เปิดการประชุมโดย ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

09:30 น. – 10:30 น.

ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ กล่าวรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำการจัดทำ(ร่าง)ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนเพื่อรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

10:30 น. – 12:00 น.

ประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 4 กลุ่ม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายที่ได้จัดทำขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขให้เหมาะสม

-          กลุ่มที่ 1 เรื่อง การส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนมีอัตรากำลังบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อภารกิจ

-          กลุ่มที่ 2 เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

-          กลุ่มที่ 3 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลิตภัณฑ์วัคซีน และมาตรการดูแลรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงไว้ในองค์กร

-          กลุ่มที่ 4 เรื่อง การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนมุ่งสู่เป้าหมายในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

โดยได้เข้าร่วมในกลุ่มที่ 3 และ 4

12.00 น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 16.30 น.

ประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 4 กลุ่ม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายที่ได้จัดทำขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขให้เหมาะสม (ต่อ)

-          กลุ่มที่ 1 เรื่อง การส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนมีอัตรากำลังบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อภารกิจ

-          กลุ่มที่ 2 เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

-          กลุ่มที่ 3 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลิตภัณฑ์วัคซีน และมาตรการดูแลรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงไว้ในองค์กร

-          กลุ่มที่ 4 เรื่อง การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนมุ่งสู่เป้าหมายในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

โดยได้เข้าร่วมในกลุ่มที่ 3 และ 4

นำเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอที่ได้มีการแก้ไขและให้ความเห็นเพิ่มเติม

16.30 น.

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติกล่าวปิดการประชุม

         

เนื้อหา

สืบเนื่องจากผู้แทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นของผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวัคซีน และมีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพวัคซีน ของทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน ในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน เพื่อรองรับการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศ ตามแผนงาน/ โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการที่บรรจุอยู่ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัย การผลิต การควบคุมคุณภาพวัคซีน และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยเน้นความสามารถในการผลิตวัคซีนได้เองภายในประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนและพึ่งตนเองได้ในอนาคต

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงได้ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำ(ร่าง)ข้อเสนอโยบายนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนเพื่อรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน โดยมีประเด็นหลักรวม 4 ประเด็น ได้แก่

-          ประเด็นที่ 1 เรื่อง การส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนมีอัตรากำลังบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อภารกิจ

-          ประเด็นที่ 2 เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

-          ประเด็นที่ 3 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลิตภัณฑ์วัคซีน

-          ประเด็นที่ 4 เรื่อง การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนมุ่งสู่เป้าหมายในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

ทั้งนี้ ได้มีเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมจัดทำและแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอโยบายนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนเพื่อรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน จำนวน 36 คน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นที่จะร่วมทำให้เกิดการพัฒนาด้านวัคซีน

 

รายละเอียดข้อมูลที่ได้เข้าร่วมจัดทำ (ร่าง) ในประเด็นที่ 3 และ 4 เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้

ประเด็นที่ 3 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลิตภัณฑ์วัคซีน

1.       รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน เช่น การพัฒนาต่อยอดในระยะสั้น และระยะยาวแก่หน่วยงานเครือข่าย โดยจัดสรรทุนผ่านหน่วยงานต้นสังกัดในระยะแรก

2.       สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ตลอดจนการบูรณาการพัฒนาบุคลากรภายใต้การดำเนินงานของโครงการฯ

3.       ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาและจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังอย่างเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนเพื่อรองรับการดำเนินโครงการตามวาระแห่งชาติ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการตามแผนงานนั้น

4.       สร้างระบบและกลไก สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้งบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนของหน่วยงาน

5.       จัดทำความก้าวหน้าของสายงานและระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรด้านวัคซีน โดยมีการจัดสรรระบบการตอบแทนภายใต้งบประมาณของโครงการ

6.       ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดำเนินการให้มีการจัดสรรตำแหน่งเพื่อรองรับบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวัคซีนตามโครงการในวาระแห่งชาติ

ประเด็นที่ 4 เรื่อง การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนมุ่งสู่เป้าหมายในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

1.       จัดทำข้อมูลของหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญและสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย

2.       สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านวัคซีนของประเทศไทยตามชนิดวัคซีนที่ต้องพัฒนาในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร

3.       จัดทำข้อมูลความร่วมมือและประสานความร่วมมือขององค์กรในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีและมาตรฐานสากล

4.       ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถก่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนของประเทศ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดประสบการณ์สู่เครือข่ายได้

5.       สร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างบูรณาการและเป็นระบบ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาบุคลากร

6.       สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เกิดมาตรการหรือนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาเทคโนโลยี และมีแผนการพัฒนาบุคลากรของประเทศที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการทางนิติศาสตร์ เพื่อนำเสนอรัฐบาลในวาระต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการศึกษาความพร้อมในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์ความรู้ด้านวัคซีน และเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการและการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีนให้มีความพร้อมและความเป็นไปได้ที่จะรองรับการวิจัยแลพัฒนายาชีววัตถุ และวัคซีนให้มากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการศึกษาความพร้อมในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์ความรู้ด้านวัคซีน โดยเฉพาะแผนพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนเพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญ หรือพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือการต่อยอดคุณวุฒิในรูปแบบของการอบรมระยะสั้น หรือระยะยาว หรือการศึกษาหลังปริญญาเอก (Post doctoral fellowship) และเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการและการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีนให้มีความพร้อมและความเป็นไปได้ที่จะรองรับการวิจัยแลพัฒนายาชีววัตถุ และวัคซีนให้มากขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th