หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   27 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ได้ไปดูการแสดงผลงานวิจัยของสถาบันต่างๆ แต่ไม่เห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวเอง แต่หลายๆเรื่องก็มีความน่าสนใจ ซึ่งในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเข้าไปทำวิจัยด้านนั้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นเรื่องของอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th