หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   22 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย/โรงแรม Ambassador   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    International Symposium on Bioequivalence Testing - 2012
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

1. Pharmacokinetic Bioequivalence (BE) studies in the detail of why and how of BE testing and standard design of PK BE studies

2. Alternatives to pharmacokinetic BE testing including BCS-based biowaiver, Biowaivers for lower dosage strengths and IVIVC

3. Special considerations for Thailand in the detail of BE testing in Thailand (regulatory, deficiency of BE study) and Challenges and Opportunities   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้ที่ได้รับในการประชุมครั้งนี้คือ ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์ และ parameter ต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาชีวสมมูล การออกแบบการศึกษา กฏเกณฑ์ต่างๆ ในการศึกษาและการประเมินชีวสมมูลของยา การทำ Biowaver โดยวิธีต่างๆ เช่น BCS และ IVIVC สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆที่ทันสมัยเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและนำไปสู่การออกแบบการวิจัยในด้านการศึกษาชีวสมมูลที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้ในอนาคต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์ การศึกษาชีวสมมูล และแนวทางการทำ Biowaver มาใช้ในการออกแบบการศึกษาชีวสมมูล ณ ศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ดำเนินการจัดตั้งและจะเปิดให้บริการในเวลาอันใกล้นี้ รวมทั้งนำองค์ความรู้ที่ทันสมัยไปต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ในการสอนนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการศึกษาชีวสมมูลด้วยข้อมูลที่ up-date ขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.047 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th