หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ยุวดี  วิทยพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   15 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การประชุม สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่องแจ้ง จากแต่ละสถาบัน เกี่ยวกับพิธิพระราชทานปริญญาบัตร การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดรับอาจารย์สาขาขาดแคลน การเปิดหลักสูตรรองรับสาขาขาดแคลน การแจ้งหลักสูตรที่เปิดสอนของแต่ละสถาบัน

2. ติดตามความก้าวหน้าเรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เครือข่าย SEAPHEIN, APACPH การจัดทำข้อสอบกลางของเครือข่าย การจัดทำวารสารนานาชาติ การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา การประชุมของอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ การกำหนดแผนงาน/โครงการ (ร่าง) เกณฑ์และแนวทางการสมัครเป็นสมาชิกที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

3. การเสนอรูปแบบ Website ตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายฯ, การเตรียมการศึกษา Survey กำลังพลด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21

 

3. การเตรียมการด้านการวิจัย การจัดทำวารสารเพื่อการตีมพิมพ์    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  คณาจารย์ในสำนักฯ สามารถพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียมการดำเนินงาน/ให้ความร่วมมือ กับสถาบันเครือข่ายตามความเหมาะสม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th