หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ยุวดี  วิทยพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   30 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายการวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/255
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายการวิจัย มีผู้แทนคณะ/สถาบันเข้าร่วมประชุม  29 คน จาก 13 คณะ/สถาบัน ผลการประชุม สรุปได้ 3 ประเด็นดังนี้

1. การรวมกลุ่มวิจัยสุู่ความเป็นเลิศ มี 7 กลุ่มวิจัย ทั้งนี้ขอให้แต่ละกลุ่มวิจัยเน้นการให้เครือข่ายเข้าร่วมเพื่อให้เกิดการวิจัยบูรณาการและสร้างเครือข่ายวิจัยตามแนวคิด เพื่อขอทุนวิจัยขนาดใหญ่และเกิด impact ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

2. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557 โดยให้คณะ/สถาบันใหม่หรือค่อนข้างใหม่เป็นแกน เช่น ม.แม่ฟ้าหลวง ม.พะเยา ม.บูรพา

3. การจัด symposium ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสุขภาพในกลุ่มแรงงาน ที่จะจัดในปี 2556 ขอให้แต่ละสถาบันกลับไปหารือ เพื่อกำหนดหัวข้อย่อยและแนวทางการประชุม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  คณาจารย์ในสำนักฯ สามารถพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียมการดำเนินงาน/ให้ความร่วมมือ กับสถาบันเครือข่ายตามความเหมาะสม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th