หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   15 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   จังหวัด  พังงา
  เรื่อง/หลักสูตร    1st International Congress on Natural Products
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การสัมนา เกียวกับเรื่อง  Biological activities of natural products, Functional food and nutaceuticals, Natural  product chemistry, Traditional and alternative medicinne c]t Marine natural products   การสัมนามีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งโดยชาวต่างประเทศและคนไทย และการแสดง Posster ประมาณ 50 เรื่อง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การบรรยายและการแสดง Poster  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่ สามารถนำความรู้มาสอนเกี่ยวกับสมุนไพร และนำเรื่องที่คล้ายคลึงกันมาสำหรับการสอนกึ่งวิจัยใน Project ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยต่างๆ สามารถเตรียมการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th