หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พีรรัชต์  ไทยนะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ส๔าบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และชมรมเภสัชกรจิตเวช    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี 2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาในการประชุมมีการเน้นการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชใน 2 โรคหลัก ตามมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงบริการของกรมสุขภาพจิตคือ โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า รวมทั้งโรคอัลไซเมอร์ โดยวิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ และ เภสัชกรจากสถาบันจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลประสาท และ โรงพยาบาลจิตเวช จากส่วนกลาง และ ภูมิภาค

                เนื้อหาในการบรรยายจะกล่าวถึงพยาธิสรีรวิทยาของโรค อาการ และ อาการแสดง การประเมินความรุนแรงของโรค ยาที่ใช้รักษาโรค case study และการบริบาลทางเภสัชกรรม  ปัญหาในการใช้ยา และความไม่ร่วมมือของคนไข้ในการใช้ยา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  มีประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้กับการเรียนการสอน และ การปฏิบัติการในร้านยา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th