หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จตุรวิทย์  เจ๊ะเย็ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   10 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลหาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคไตวายระยะสุดท้าย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ได้ศึกษาถึงพยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค COPD รวมถึงการตรวจประเมิน การรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วย COPD และยังมีการเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจร่างกายโดยเปลี่ยนจาก ดู คลำ เคาะ ฟัง เป็น ดู คลำ ฟัง เคาะ โดยการเคาะขั้นสุดท้ายจะเป็นการยืนยันการฟัง ส่วนโรคไตวายระยะสุดท้ายจะแบ่งออกเป็น 5 ระยะโดยที่แต่ละระยะจะมีการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน ระยะเวลาและความหนักก็จะขึ้นอยู่กับระยะที่เป็น ส่วนขณะที่ทำ CAPD และ Hemodialysis จะมีการออกกำลังกายทางกายภาพบำบัดร่วมด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาได้เพื่อจะได้นำไปใช้ในทางคลินิก

- สามารถเพิ่มพูนความรู้ทางกายภาพบำบัดได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ไปตรวจประเมิน รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคไตวายระยะสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th