หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   10 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมผู้ป่วยจำลอง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ได้อบรมเกี่ยวกับการจัดทำ และเตรียมตัวผู้ป่วยจำลองจำนวน 2 วันคือวันที่ 9 และ 10 สิงหาคม 2555 ในวันแรกของการฝึกอมรมจะเป็นการ บรรยายของคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการทำผู้ป่วยจำลอง  และอธิบายเกี่ยวกับการจัดเตรียมผู้ป่วยจำลองอย่างละเอียด ส่วนวันที่2  ได้ฝึกให้มีการเขียนบท และมีการแสดงบทบาทให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน และใช้ในการเรียนการสอน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิชาทาง clinic  และที่สำคัญอย่างยิ่ง จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเตรียมผู้ป่วยจำลองเพื่อใช้ในการ สอบเพื่อทำการวัดว่านักศึกษา มีทักษะทางเภสัชกรรมหรือไม่  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จะใช้ในการพัฒนาความรู้ด้านการเตรียมผู้ป่วยจำลองต่อไปในอนาคต ทั้งด้านการสอบนักศึกษา และด้านการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพที่มากขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th