หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   10 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานเพื่อการสอบวัดทักษะทางวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

                        ในปัจจุบัน  การสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีการประเมินทักษะทางวิชาชีพโดยการสอบ OSPE (Objective-Structured Pharmaceutical examination) โดยจะมีสถานการณ์จำลองทางคลินิก เช่น ในร้านยา โรงพยาบาล เป็นต้น ผู้เข้าสอบต้องทำหน้าที่เป็นเภสัชกร แสดงการซักถามการซักประวัติและอาการ ให้คำแนะนำผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ หรือให้ข้อมูลด้านยาและสุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้ร่วมวิชาชีพอื่นๆ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ในแต่ละสถานการณ์ อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละสถานีต้องแสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยจำลอง  ต้องรับผิดชอบในการสนทนา โต้ตอบ ซักถาม ฟังคำอธิบายของเภสัชกร และในขณะเดียวกัน ต้องรับผิดชอบการประเมินความถูกต้องและสมบูรณ์ของคำตอบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่สภาเภสัชกรรมกำหนด จึงทำให้ขาดความสมจริงกับสถานการณ์ที่ต้องการ ความชัดเจนของการแสดงบทบาทไม่เท่ากัน และทำให้การให้คะแนนในแต่ละสนามสอบมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน

                        ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบริบาลเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยในด้านต่างๆ เริ่มมีการพัฒนาผู้ป่วยจำลองเพื่อให้เกิดความสมจริงกับสถานการณ์ทางคลินิก ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพ สื่อสารให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม

                        การพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานเพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม จะต้องคัดเลือกบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นที่กำหนด มีการฝึกฝนให้มีความรู้เรื่องโรคและเรื่องยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งการแสดงสีหน้าและอารมณ์ที่สมจริง มีการสื่อสารโต้ตอบและการสะท้อนกลับที่เหมาะสม ในกรณีที่ใช้ในการเรียนการสอน

                        อย่างไรก็ตาม การต้องใช้สนามสอบจำนวนมาก และแต่ละสนามสอบอาจยังไม่พร้อม จึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้คณะเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ พัฒนาผู้ป่วยจำลองให้มีจำนวนและคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดคลังผู้ป่วยจำลองมาตรฐาน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก ศาสตราจารย์ น.พ. วราวุธ สุมาวงศ์ ในหัวข้อเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ผู้ป่วยจำลองมาตรฐาน การคัดเลือกและการประเมินผู้ป่วยจำลอง การเขียนบทผู้ป่วยจำลอง การนำเสนอและปรับปรุงบท รวมถึงได้ฝึกกระบวนการจริงในการสร้างและพัฒนาผู้ป่วยจำลอง นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและประสบการณ์ใช้ผู้ป่วยจำลองในการเรียนการสอนวิชาด้านการบริบาลเภสัชกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร.สุภัสร์ สุบงกช จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้มีการประสานความร่วมมือกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในการสร้างผุ้ป่วยจำลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชกรรม ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งยังขาดความพร้อมในหลายๆด้าน เช่นการคัดเลือกผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ การเตรียมความพร้อมและการประเมินผู้ป่วยก่อนการปฏิบัติจริง ซึ่งแนวทางต่างๆในการพัฒนาผู้ป่วย สามารถนำมาเป็นแนวทางและสามารถปรับใช้ในการเรียนการสอนได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางและกระบวนการในการสร้างและพัฒนาผู้ป่วยจำลอง เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาทางการบริบาลเภสัชกรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th