หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขนิษฐา  ชิตเพชร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   31 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สลช. และ วช.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีทั้งการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตการใช้สัตว์ในงานวิจัยชีวการแพทย์และงานผลิตวัคซีน รวมไปถึงการสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง คุณภาพสัตว์และสถานภาพการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและผลผลิต และแนวทางการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ เข้าสู่มาตรฐานสากลในปี 2559

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลอง และมีความรู้ในการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนการสอนในรายวิชา เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองด้วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย แนวทางการพัฒนาวัคซีน และการพัฒนางานเลี้ยงสัตว์ทดลองของม.วลัยลักษณ์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th