หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เนตรชนก  เจียรมาศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   08 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   10 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลหาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคไตวายระยะสุดท้าย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ได้ศึกษาและเรียนรู้กายภาพบำบัดผู้ป่วยคนไข้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและไตวายระยะสุดท้ายโดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยไตวายจะมีการแบ่งระยะของภาวะไตเสื่อม เป็นทั้ง 5 ระยะ ซึ่งในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายหรือระยะ 5จะมีการรักษา ด้วยการ Peritoneal dialysis หรือ Hemodialysis ซึ่งการรักษาทั้ง 2 จะมีการทำกายภาพบำบัดด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการรักษาผู้ป่วยป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังและดรคไตวายระยะสุดท้าย

- นำความรู้ไปใช้ในรายวิชากายภาพบำบัดระบบทางเดินหายใจ

-สามารถนำไปสอนนักศึกษาในทางคลินิกได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาความรู้ในการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและไตวายระยะสุดท้าย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th