หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   07 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   07 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เภสัชกรไทยกับการก้าวสู่ AEC
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับผลกระทบในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ร่วมกับสภาเภสัชกรรม จึงจัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "เภสัชกรไทยกับการก้าวสู่ AEC"ขึ้น  ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวได้มีประเด็น/หัวข้อดังนี้

1. โอกาสและผลกระทบต่อวงการสาธารณสุข

2. การเตรียมความพร้อมและโอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชน

3. ความพร้อมของภาคการศึกษา

4. ผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน

5. อนาคตวิชาชีพเภสัชกรเมื่อก้าวสู่ AEC

6. การอภิปราย "ติดอาวุธให้เภสัชกร พร้อมก้าวสู่ AEC"   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

2. ได้รับทราบมุมมองเชิงนโยบายและแนวคิดจากผู้ที่มีประสบการณ์

3. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. พัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทันกับสถานการณ์และความต้องการของสังคม

2. พัฒนาระบบและกระบวนการเรียน การสอน ให้ทันสมัย

3. ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และแนวคิดสู่บุคคลอื่นเพื่อการพัฒนาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th