หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กิจชัย  จิตขจรวานิช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   25 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   25 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    เสวนา 2 : เมฆ สายะเสวี : โรงพยาบาลอบอุ่นที่คุณหมอและคนไข้ช่วยกันสร้าง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  การออกแบบโรงพยาบาลบนเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยการปรับปรุงจากอาคารเดิม เพื่อเพิ่มเตียงผู้ป่วยจาก 4 เตียงเป็น 10 เตียง   งานชิ้นนี้เป็นการทำงานที่ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อาคาร ได้แก่ แพทย์ พยาบาล คนไข้ เป็นผู้ให้ข้อมูล และร่วมออกแบบ รวมทั้งร่วมสร้างด้วย   กระบวนการออกแบบจึงมิใช่งานของสถาปนิกผู้หนึ่งผู้ใด แต่เป็นงานแบบ collective design (งานออกแบบซึ่งมีพัฒนาการจากหลากหลายผู้คน หลากหลายประเด็น)  และเป็นแบบ participation (งานออกแบบที่มีหลายฝ่ายมีส่ววนร่วมในการออกแบบ)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  กระบวนการค้นคว้าข้อมูลเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก   แต่เป็นกระบวนการที่มักจะถูกละเลยจากสถาปนิกโดยทั่วไป   การนำมาเสนอเพื่อเป้นประเด็นในการเสวนา จึงเป็นการเปิดให้เห็นถึงรายละเอียดที่มากขึ้น   มากกว่านั้น ผลงานการออกแบบชิ้นนี้ได้ยกประเด็นของข้อมูลเป็นประเด็นหลัก   ซึ่งก็คือผู้ใช้สอยอาคารและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นที่แห่งนี้ เป็นงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมเสียเลย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การให้ความสำคัญทางข้อมูลโดยเฉพาะผู้ใช้อาคารให้มีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างผลงานนั้น   น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะพัฒนาต่อ   โดยเฉพาะจากมุมมองของนักเรียนสถาปัตย์ที่จะก้าวมาเป็นสถาปนิก   ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th