หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   31 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์/โรงแรมริชมอนด์   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (Thailand LA forum 2012)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

   การพัฒนามาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์สู่มาตรฐานที่ยังยืน จากการพัฒนา Laboratory Accreditation (LA) สู่การพัฒนาเข้าสู่ระบบ Hospotal Accreditation (HA) ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพการให้บริการต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ซึ่งการดำเนินการ การตรวจติดตาม LA ทั้งโดยสภาเทคนิคการแพทย์ และ/หรือ ทีมตรวจประเมิน HA จะเป็นการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการของหน่วยงานมีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  การพัฒนาคุณภาพ LA บนพื้นฐานการประเมิน Performance and Competency เพื่อการก้าวไปสู่การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ทั้ง ISO 15189 หรือมาตรฐานงานทางเทคนิคการแพทย์ประเทศไทย (LA)

Full-size image

การตรวจสอบ (validation) ทั้งระบบการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์ การประเมินผลที่คลาดเคลื่อน การควบคุมคุณภาพภายใน (IQC)  และ Proficiency Testing  การทดสอบความชำนาญ ที่เป็นระบบของการประกันคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำการแจกจ่ายตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์  ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์จะแสดงถึงความน่าเชื่อถือ เป็นข้อมูลที่มีการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก (external quality control, EQA) และเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดทำระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189 และ หรือ LA  ซึ่งจะนำไปสู่การรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation, LA)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การให้บริการวิชาการ กับหน่วยงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่กำลังเตรียมวางแผนการดำเนินการเพื่อการขอรับรองการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ให้สามารถมีความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th