หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   29 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   29 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีผู้ผลิตรเทคนิคการแพทย์/สภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสภาคณบดีผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

สรุป ประเด็นสำคัญประกอบด้วย

1. การเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ (9 กล้อง) ปี 2555  เป็นปี 2556 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นเจ้าภาพ กำลังดำเนินการกอ่สร้างสนามกีฬาและมีผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมา  โดยกำหนดการจัดงาน 2 วัน เน้นกีฬาและกิจกรรมที่สร้างสรร สื่อสัมพันธ์และประหยัดงบประมาณ

2. การดำเนินการเพื่อหลักสูตรวุฒิบัตรเฉพาะทาง โดยกำหนดไว้ 2 แนวทาง คือ

      2.1 วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญทางเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ โดยสถาบันที่พร้อมสามารถดำเนินการเปิดหลักสูตรที่ผ่านสภาเทคนิคการแพทย์พิจารณา สถาบันที่ยังไม่พร้อมดำเนินการด้วยตนเองอาจเข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบ

      2.2 การดำเนินการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการพัฒนาเน้นการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหา และหาแนวทางการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ โดยการต่อยอดสู่ระดับ ปริญญาโท-เอก

3.แนวทางการผลิตบัฯฑิตเทคนิคการแพทย์ภายใต้กระแส AEC เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เพื่อขยายตลาดความต้องการบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ไทยให้เปิดกว้างสู่อาเซียน โดยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นตัวรับรองมาตรฐานในการทำงานทางเทคนิคการแพทย์

4. สภาผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์มีมติให้เรียกเก็บค่าดำเนินการจากทุกสถาบันที่เป็นสมาชิกปี 2555 เป็นเงิน 5000 บาท

5. ความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างสถาบันผู้ผลิตบัญฑิตเทคนิคการแพทย์ มีแนวทางประกอบด้วย

  5.1 การดำเนินการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

  5.2 ดำเนินการร่วมในรูปแบบทวิภาคี/ไตรภาคีในการจัดการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาร่วมกัน

  5.3 การดำเนืนความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบัน รวมทั้งการพัฒนาการบูรณาการการวิจัยกับการเรียน การสอน การบริการวิชาการ

   5.4 ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียน การสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 

6. สภาผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เรื่อง การไม่รับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์  ตามข้อตกลงร่วมกับสถาบันผู้ผลิตเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการ และการดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อการก้าวเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้าประชาคมอาเซียน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

วางแผน ดำเนินการ และติดตามผล รวมทั้งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุเป้าหมายพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th