หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บ.ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด / บ.เอส เอส โฟรสเซ่น ฟู้ด จำกัด   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด และ บริษัท เอส เอส โฟรสเซ่น ฟู้ด จำกัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ข้อเสนอแนะจากทางบริษัทฯ เกี่ยวกับ
1. ความตรงต่อเวลาของนักศึกษา
2. การขาดการฝึกสหกิจโดยไม่แจ้งพี่เลี่ยงของนักศึกษา

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวทางมหาวิทยาลัย/หลักสูตร จะต้องให้ความรู้ถึงขั้นตอนและความสำคัญของเรื่องดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาร่วมพิจารณาในหลักสูตร เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th