หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   05 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   07 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงาน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    08 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

งานจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ (Safety Week) ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555
“ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

ประเทศไทยได้มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งปัจจุบันถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 26 โดยในปีนี้จัดงานภายใต้ชื่องานว่า “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงให้เกิดความตระหนักในอันตรายจากการทำงานและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงานที่นับวันจะมีหลากหลายลักษณะตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง ประกอบกับปัจจุบันตัวเลขของการประสบอันตรายจากการทำงานในแต่ละปียังคงมีจำนวนที่สูง โดยมีข้อมูลจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม (ณ 19 เมษายน 2555) ว่าปี 2554 มีลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานรวมทุกกรณีเป็นจำนวนถึง 129,632 ราย  ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 590 ราย (ลดลงจากปี53 ร้อยละ 11.52) และถ้าดูถึงมูลค่าความสูญเสียที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ต้องจ่ายเงินทดแทนเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงานเป็นจำนวนเงินปีละกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก ดังนั้นหากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาเศรษฐกิจของชาติควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีของคนทำงานแล้ว ย่อมส่งผลให้ประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านการค้าให้ทัดเทียมกับอารยประเทศที่พัฒนาแล้ว ในระดับเวทีการค้าโลกได้ เพราะแรงงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ การมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ดีเด่นด้านความปลอดภัย และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ “บทบาทอาเซียนกับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” นิทรรศการ นวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล Model ป้องกันภัยพิบัติกรณีต่างๆ การประกวดทีมฉุกเฉิน การสาธิตการปฏิบัติตามกฎจราจรหรือการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมี การแสดงผลงานการประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย การประกวดนิทานความปลอดภัย การประกวดคลิปความปลอดภัยโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และการแสดงบนเวทีกลาง
 
ในส่วนของการอภิปราย สัมมนาทางวิชาการได้จัดให้มีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

วันที่ 5 ก.ค.2555 
การอภิปรายประชาคมอาเซียน ห้องแกรนด์ฮอลล์  เวลา 13.00-15.00 น. 
   
วันที่ 6 ก.ค.2555  
ห้อง 201-202 Green Job Activities  เวลา 14.45-16.00 น.
ห้อง 201-202 ความปลอดภัยอาเซียน เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง 201-202 ระบบการตรวจประเมินภายใน  เวลา 13.00-14.30 น.
ห้อง 203 แนวทางวิกฤตอุทกภัย  เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง 203 สถานการณ์ภัยพิบัติ  เวลา 09.00-12.00 น. 
ห้อง 218-219 Business Contiuity Managenent  เวลา 09.00-10.30 น.
ห้อง 218-219 Computer Vision Syndrome.CVS  เวลา 10.45-12.00 น.
ห้อง 218-219 การป้องกันโรคกล้ามเนื้อและกระดูก  เวลา 14.45-16.00 น. 
ห้อง 218-219 สถานีงานคอมพิวเตอร์แบบพกพา  เวลา  13.00-14.30 น.
ห้อง 224-225 ทศวรรษความปลอดภัยทางภนน  เวลา  13.00-16.00 น.
ห้อง 224-225 มติสมัชชาสุขภาพ  เวลา 09.00-12.00 น. 
      
วันที่ 7 ก.ค.2555  
ห้อง 201-202 การขนส่งสินค้าอันตราย  เวลา 10.45-12.00 น.
ห้อง 201-202 วัฒนธรรมความปลอดภัย  เวลา 09.00-10.30 น.
ห้อง 203 Update กฎหมาย พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ  เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง 203 กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม  เวลา 13.00 - 16.00 น 
ห้อง 218-219 การพัฒนาความปลอดภัยอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล  เวลา 10.45-12.00 น.
ห้อง 218-219 วิเคราะห์และประเมินสุขภาพ  เวลา 09.00-10.30 น.
ห้อง 224-225 การป้องกันและระงับอัคคีภัย  เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง 224-225 เทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลา 13.00-16.00 น.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการเข้าร่วมงานได้รับความรู้ในประเด็นต่อไปนี้

“ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
"แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับภัยพิบัติของภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน"
"การจัดทำาระบบป้องกันน้ํ้ำาท่วมนิคมอุตสาหกรรม"
"ระบบการตรวจประเมินภายใน TIS/OHSAS 18001"
"การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา แนวการบริหารความปลอดภัยของบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด"
"การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนตามมาตรฐานสากล : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015"
"กฎหมายใหม่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม"
"Guide Line/Toolkit แนวทางสู้วิกฤติอุทกภัย เพื่อความปลอดภัย"

โดยความรู้ที่ได้รับจากหัวข้อเหล่านี้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบได้ในอนาคต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จากการเข้าร่วมงานจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ (Safety Week) ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555
“ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

ส่งผลให้ได้ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา OHS-341  กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งได้นำมาใช้บรรยายในหัวข้อ "แวดวงกฎหมายความปลอดภัยในภูมิภาค ASEAN"

ผลสืบเนื่องจากการจัดทำสื่อการสอนได้นำไปขยายผลต่อในเครือข่าย Facebook ของ PureSafety Asia  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสมาชิก 2,119 คน

ผลจากการขยายผลดังกล่าวส่งผลให้เอกสารที่จัดทำไว้ได้ถูกนำไปเผยแพร่ต่อที่เว็ปไซต์
http://www.pure-safety.com/safety/asean-safety/421-asean-safety-knowledge.htmlพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th