หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   25 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมมนา การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในโครงการขยายผลการประชุมรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับนัวิทยาศาสตร์ระดับโลกผู้ได้รับรางวัลโนเบลและเพื่อเพิ่มความสนใจและให้เกิดความร่วมมือกันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.ได้เรียนรู้ถึงแนวคิดวิธีการทำงานและวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลผู้ที่เป็นนักวิทยาศาตร์ระดับโลก

2.เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยและการพัฒนาประเทศ

3.ได้รับรู้ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศรวมทั้งการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้มาแบ่งปันและใช้ในการทำงานวิจัยและเป็นแนวทางในการแนะนำนักศึกษา

ได้พบปะและทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยอื่นๆ และเป็นโอกาสอันดีที่จะสานต่อและสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th