หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   11 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   11 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านยาและวัคซีนในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

วัน-เดือน-ปี

กิจกรรมการการเรียนรู้ เรื่อง“การศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านยาและวัคซีนในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

11 กรกฎาคม 2555

07.00 น. – 16.30 น.

07.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

08.45 น. – 09.00 น.    : ลงทะเบียน

09.00 น. – 09.30 น.    : การฝึกอบรมภาคบรรยาย ในหัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการด้านยาและวัคซีนในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก”

09.30 น. – 09.45 น.    : รับประทานอาหารว่าง

09.45 น. – 12.00 น.    : การศึกษาเรียนรู้ในสถานการณ์จริงประกอบการบรรยาย ในหัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการด้านยาและวัคซีนในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก”

12.00 น. – 13.00 น.    : รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.30 น.    : ปิดการอบรมและเดินทางกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16.30 น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

เนื้อหา

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Active learning สำนักวิชาฯ จึงได้มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา มีความเข้าใจและสามารถพัฒนารายวิชาและการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active learning ทุก ๆ รายวิชาที่เปิดสอน และในรายวิชา PHA-365: Veterinary Medicine (การใช้ยาสำหรับสัตว์) เป็นหนึ่งในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

ดังนั้นสำนักวิชาเภสัชศาสตร์จึงได้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“การศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านยาและวัคซีนในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านยาและวัคซีนจากสถานการณ์จริง พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั้นเรียนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับการใช้งานจริง ณ สถานปฏิบัติงานโดยมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อให้มีการเรียนรู้ที่ทั่วถึงและทำการเปลี่ยนกลุ่มเมื่อมีการเรียนรู้ที่ครบถ้วนตามสถานการณ์จริงที่ได้กำหนดขึ้น ในระหว่างการเรียนรู้นักศึกษาได้มีการซักถามเพื่อความเข้าใจในประเด็นต่างๆทั้งความรู้ การใช้งานและประโยชน์ของเครื่องมือที่มีความซับซ้อน รวมถึงมีการแลกปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และบุคลากรในแหล่งของการศึกษาเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการยาและวัคซีนเมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลสัตว์เล็กและการใช้งานในโรงพยาบาลของคนที่นักศึกษาได้เคยศึกษาเรียนรู้ในช่วงของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านมา

ในการศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านยาและวัคซีนในครั้งนี้ มีคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมจำนวน 4 คน ผู้ช่วยสอน จำนวน 2 คนและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 88 คน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนและกระตุ้นให้ทุกรายวิชามีกลไกการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนและกระตุ้นให้ทุกรายวิชามีกลไกการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning และเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่ยังไม่ได้นำการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ไปใช้ในรายวิชาที่เป็นผู้ประสานงานรายวิชาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th