หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   09 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาาลยะลา    จังหวัด  ยะลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

1. ติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาจากการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน

2. รับฟังการประเมินนักศึกษาเบื้องต้น จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาในการฝึกฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอเเนะจากอาจารย์พิเศษทางเทคนิคการเเพทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับปรุงตนเองต่อไป

3. ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงการพิเศษทางเทคนิคการแพทย์ของนักศึกษา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. สถานประกอบการเสนอเเนะให้นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพก่อนการมาฝึกงานเพื่อจะได้เข้าใจการจัดทำและการใช้ระบบประกันคุณภาพขององค์กร  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th