หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เนตรชนก  เจียรมาศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   19 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    Home-based Cardiac Rehabilitation Workshop
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาการให้ความรู้การปฎิบัติตน การรับประทานอาหาร การดูและผู้ป่วยและการออกกำลังกายผู้ป่วยโรคหัวใจในแต่ละ Phase สำหรับกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและสอนแก่ญาติผู้ป่วยนอกจากนี้ยังประยุกษ์ใช้ในรายวิชากายภาพบำบัดในภาวะหัวใจและหลอดเลือด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ได้รับวิธีการรักษาใหม่ๆในการรักษาผู้ป่วยและนักศึกษาสามารถได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th