หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   26 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   26 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    NIDA Knowledge Forum & the Best Practice 2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นเวทีมหกรรมการจัดการความรู้ที่จัดขึ้นภายใน Nida เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียรู้และนำเสนอผลงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในสถาบัน โดยมีการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เป็น Best Practice จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.การจัดกระบวนการและการสร้างเวที Knowledge Sharing ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

2.แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนงานหรือโครงการพัฒนางานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.จัดทำแผนการขับเคลื่อน KM ขององค์กรในปีงบประมาณหน้า

2.ประสานวิทยากร KM ในเวที UKMพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th