หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   13 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.มหาราชนครราชสีมา-รพ.พุทธชินราช-รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์   จังหวัด  อื่น
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก รพ.เชียงรายประชานุเคราะ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ เป็นเกณฑ์ด้านหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตทางเทคนิคการแพทย์ ซึ่งหลักส฿ตรเทคนิคการแพทย์ ตระหนักและเห็นความสำคัญโดยการจัดการฝึกงานของนักศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เป็นเวลา 16 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะวิชาชีพ

ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่ให้การฝึกงานแก่นักศึกษา

1. นักศึกษายังขาดการทบทวนเนื้อหา ความรู้ ก่อนการฝึกงาน โดยเฉพาะด้านจุลชีวิทยาคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

2.นักศึกษาขาดความมั่นใจในการตรวจสอบและการแปรผลการตรวจวิเคราะห์ ทางเคมีคลินิก ซึ่งจำเป็นสำหรับขั้นตอนการรายงานผล

3. นักศึกษามีความกระตือรือร้นไม่มากพอในการเข้าถึง การซักถาม เพื่อการเรียนรู้

4. ควรมีการปรับค่าตอบแทนแหล่งฝึกงาน เนื่องจากต้องดูแลนักศึกษายาวนานถึง 16 สัปดาห์

  และจากการนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาในครั้งนี้ ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงาน ดังนี้

1. นักศึกษาขยัน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี

2. นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้เป็นอย่างดี และมีความชำนาญเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านการฝึกงานในแต่ละด้านอย่างน่าพอใจ

3. ขอให้หลักสูตรคงรูปแบบการเรียน การสอน ที่เน้นการปฏิบัติทักษะด้านวิชาชีพได้จริง ร่วมกับการบูรณาการด้านทฤษฎี

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะที่ได้จากแหล่งฝึกงานมาใช้ในการพัฒนาบัณฑิต หลักสูตร และกระบวนการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับกระบวนการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติทางเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th