หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   01 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   The International Cell Death Society   จังหวัด  อื่น
  เรื่อง/หลักสูตร    “Cell Death: Aging, Metabolism, and their Ramifications for Therapeutics and Drug Development,”
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

“Cell Death: Aging, Metabolism, and their Ramifications for Therapeutics and Drug Development,” to be held in Singapore June 29-July 1, 2012. was organized by The International Cell Death Society. My research work was presented on the topic of " XANTHONE PREVENTS DOXORUBICIN-INDUCED APOPTOSIS AND AUTOPHAGY IN CENTRAL NERVOUS SYSTEM, “ by J. Tangpong, S. Miriyala, T. Noel, C. Sinthupibulyakit, P. Jungsuwadee, and D. K. St. Clair.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  Tranfered knowledge on Cell Death: Aging, Metabolism, and their Ramifications for Therapeutics and Drug Development to graduate studens and staffs in Biomedical Sciences program.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  Research collaboration, students and staffs will be organized. Professor visiting and/or international seminar on Biomedical Sciences will be held on WU and already set up in the School of Allied Health Sciences and Public Health Strategic Plan Year 2013.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th