หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   18 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

สรุปนิเทศฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น วันที่ 16 ก.ค. 2555

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่นมีการจัดแบ่งงานดังนี้

- งานปฏิบัติการผู้ป่วยนอก

- งานปฏิบัติงานกลาง central lab

- งานจุลชีววิทยา

- งาน special ประกอบด้วย viral load, CD4, Autoimmune diagnosis (ANA, dsDNA), คดีความ

- งานธนาคารเลือด มี Aphaeresis

- งานเทคนิคการแพทย์ชุมชน ที่ต้องออกปฏบิติงานที่ PCU ในเขตจังหวัดขอนแก่น

 

จุดเด่นของ รพ.ศูยน์ขอนแก่น ข้อสังเกตจากอาจารย์นิเทศ

-ทางห้องปฏิบิติการจะมีการจัดการสอนบรรยายให้ นศ.

-มีการสอนกรณีศึกษา โดยการพา นศ. ไปที่เรียนจริงจากหอผู้ป่วย เป็นรายๆ และมีการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอแต่ละเคส

- มีบุคคลากรที่จบทั้งในระดับ ป.โท และ ป.เอก ที่สามารถให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่่างมีประสิทธิภาพ

- มีจำนวนผู้ป่วยมาก และหลากหลาย ทำให้ได้เรียนรู้เยอะ

- นศ.ได้เรียนรู้การบริหารห้องปฏิบัติงาน งานคุณภาพห้องปฏิบัติการ งานปฏิบัติการพิเศษ

 

ประเมินจากอาจารย์พิเศษโรงพยาบาลขอนแก่น

ข้อดี

- นักศึกษา มีวินัย มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

- แต่งการเรียบร้อย มีสัมมาคาระวะดีมาก

- นักศึกษาเต็มใจช่วยงาน โดยเฉพาะในช่วงประเมิน LA นศ ช่วยงานด้านการเตรียมเอกสาร ได้ดีมาก แม้จะไม่เกี่ยวกับการฝึกงานก็ตาม แสดงถึงจิตสาธารณะ ได้ดี

- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ

 

ข้อควรพัฒนา

- นศ. ถูกประเมินว่า ขาดความสามารถในการคำนวณ เช่น การเจือจางสาร การเตรียมสาร

- ควรมีการเตรียมตัวในด้านวิชาการเพื่อมาฝึกงานมากกว่านี้

 

สะท้อนจากนักศึกษาฝึกงาน

- เนื่องจากมีการเปลี่ยน จนท. ในการดูแลแต่ละจุด จากระบบการทำงาน จึงมีความแตกต่างของการฝึกปฏิบัติของ นศ. แต่ละคนได้รับ เช่น จนท. บางคน ไม่ให้ นศ.เจาะเลือดในงานธนาคารเลือด เป็นต้น

- ในช่วงที่ นศ มาฝึก ห้องปฏบัติการ มีการปรับปรุงห้อง ทำให้สถานที่คับแคบ

- ในช่วงที่มีการประเมิน LA นศ. จะช่วยเตรียมเอกสาร ทำให้ ขาดโอกาสในการฝึกบางงานน้อยลง

 

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th