หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   09 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 6/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

10.00 น. – 10.30 น.

ลงทะเบียน

10.30 น. – 13.30 น.

- ระเบียบวาระที่ 1: แจ้งเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555

- ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง

  3.1  สมาคมเภสัชกรรมชุมชนขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับแหล่งฝึกงานร้านยาในคณะเภสัชศาสตร์

  3.2 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยในคณะเภสัชศาสตร์ (คภ.ปปภ.)

- ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  4.1  แผนการดำเนินกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณดำเนินการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ปีการศึกษา 2555

  4.2 การกำหนดเขตพื้นที่สอบตรงคณะเภสัชศาสตร์

  4.3 การชดใช้ทุนของเภสัชกรคู่สัญญา และการทำสัญญาค้ำประกัน

  4.4 การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 7/2555 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

         

ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อสรุปความเห็นในหลายประเด็นซึ่งสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2555 และเรื่องพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 6/2555 โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.1   ความคืบหน้าการจัดทำ มคอ.1

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะผู้วิจัย มคอ.1 ได้นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง สกอ. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรับคำเสนอแนะเพื่อแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประธานฯแสดงความขอบคุณคณบดีทุกสถาบันที่สนับสนุนคณาจารย์เพื่อร่วมเป็นคณะผู้วิจัย มคอ.1 และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

 

ระเบียบวาระที่ 2 (รับรองรายงานการประชุม)

                   ได้มีการแก้ไขรายละเอียดที่ไม่เป็นสาระสำคัญส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสะกดคำผิด และที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555

ระเบียบวาระที่ 3 (เรื่องสืบเนื่อง)

3.1 สมาคมเภสัชกรรมชุมชนขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับแหล่งฝึกงานร้านยาในคณะเภสัชศาสตร์

          ประธานฯ ศ.ศ.ภ.ท. แจ้งว่า ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อคณบดีทุกสถาบันแล้วว่าเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสาร ทั้งนี้ ศ.ศ.ภ.ท. ไม่ได้ให้ความเห็นชอบในการขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนประชุมในการประชุมวิชาการของสมาคมเภสัชกรรมชุมชนจำนวน 35,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากสถาบันใดมีความประสงค์ต้องการสนับสนุนแหล่งฝึกสามารถกระทำได้โดยอิสระ ทั้งนี้ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจ้าภาพยังคงดำเนินกรจัดประชุม ในส่วนของการสนับสนุนนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุ 10 แหล่งฝึก แหล่งฝึกละ 25000 บาท ค่าใช้จ่ายที่เหลือแหล่งฝึกที่สมัครเข้าร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากคณบดี คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แจ้งว่าสนับสนุนแหล่งฝึกเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 แห่ง ส่วนสถาบันที่เหลือไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3.2   คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยในคณะเภสัชศาสตร์ (คภ.ปปภ.)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เสนอให้คณะกรรมการอำนวยการ        ศ.ศ.ภ.ท. ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยในคณะเภสัชศาสตร์ (คภ.ปปภ.) เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถระดมความคิดเห็นและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินการเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยในภาพรวมของคณะเภสัชศาสตร์ ทุกสถาบัน ทั้งนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งรายชื่อคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ 3 รายชื่อ ดังนี้

-          อ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

-          นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล

-          นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์

ทั้งนี้ หากสถาบันใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลให้ติดต่อประธานเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัย (ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระเบียบวาระที่ 4 (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

4.1   โครงกาแผนการดำเนินกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณดำเนินการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ปีการศึกษา 2555

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอแผนการดำเนินกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณดำเนินการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ปีการศึกษา 255 แทนประธานคณะอนุกรรมการ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ โดยมีงบประมาณสำหรับการจัดประชุม 17 สถาบัน รวม 41,000 บาท โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบงบประมาณที่เสนอมา

4.2   การกำหนดเขตพื้นที่สอบตรงคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สอบถามว่า ศ.ศ.ภ.ท. ได้มีการกำหนดเขตพื้นที่สอบตรงคณะเภสัชศาสตร์ ของแต่ละสถาบันไว้หรือไม่ เนื่องจากมีการร้องเรียนว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับนักเรียนเฉพาะในเขตรอบจังหวัดนครนายก ในประเด็นนี้ ประธานฯแจ้งว่า ศ.ศ.ภ.ท. ไม่ได้กำหนดเขตพื้นที่ไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ละสถาบันสามารถกำหนดโควต้าของเขตพื้นที่ได้เองหรือตามนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย

4.3   การชดใช้ทุนของเภสัชกรคู่สัญญา และการทำสัญญาค้ำประกัน

ประธานฯศ.ศ.ภ.ท. แจ้งว่า มีหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุขที่ขอระงับการชดใช้ทุนของเภสัชกรคู่สัญญา และการทำสัญญาค้ำประกันของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 เนื่องจากไม่มีตำแหน่งว่าง และจำนวนที่ขาดจะมีการบรรจุจากนักศึกษาของปีการศึกษา 2551- 2555 ในประเด็นนี้ ประธานฯแจ้งให้คณบดีแต่ละสถาบันตรวจสอบหนังสือเพิ่มรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการรองรับด้วย ทั้งนี้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอว่า หากในอนาคตจะต้องกลับมาใช้ทุนอีกครั้ง ขอให้เป็นการใช้ทุนที่เฉพาะเจาะจงโดยทำสัญญาตั้งแต่แรกและระบุความชัดเจน ไม่ควรเป็นสัญญาการใช้ทุนฝ่ายเดียวเหมือนปัจจุบัน

4.4   การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 7/2555 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอให้ที่ประชุม กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 7/2555 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 แทนการจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากจะมีการแสดงมุฑิตาจิตต่อ ผศ.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ ที่จะเกษียณอายุราชการ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ คณบดีหลายสถาบันติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมงานและเข้าร่วมการประชุมในวันที่นำเสนอมาได้ ดังนั้น ยังคงจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เช่นเดิม

ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

5.1   การร้องเรียนเรื่องตาบอดสีของนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ามีกรณีการร้องเรียนเรื่องตาบอดสีของนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งผู้ปกครองได้ส่งหนังสือขอความเมตตาไปยังคณะเภสัชศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ชี้แจงประเด็นตาบอดสีว่าเป็นข้อกำหนดร่วมกันของ ศ.ศ.ภ.ท. ว่าหากแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นตาบอดสีที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนจะไม่สามารถเข้าเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ได้ และในหลายคณะได้ระบุข้อกำหนดเรื่องตาบอดสีไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เรียนชี้แจงข้อมูลต่างๆให้กับ สกอ. รับทราบแล้ว และสกอ. ได้เรียกให้สัมภาษณ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ปกครองและอาจจะดำเนินการในชั้นศาลต่อไป ที่ประชุมรับทราบในประเด็นดังกล่าว

5.2   การจัดประชุมเรื่อง “เภสัชศาสตร์ศึกษา”

ประธานฯเสนอว่า ควรจะมีการจัดประชุม เรื่อง “เภสัชศาสตร์ศึกษา” ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ การสอนแบบ content base และ concept base แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยมีการร่วมเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการ best practice ในเรื่องการสอนเภสัชศาสตร์ ร่วมด้วย ซึ่งได้ขอให้ อ.ดร.สมชาย สุริยะไกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแกนนำในการจัดประชุม โดยขอให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรุณาให้การสนับสนุนด้วย นอกจากนี้ ได้เสนอให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมนำเสนอหัวข้อ “Pharmaceutical education” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับ Practice, Knowledge และ Leadership ของนักศึกษา ทั้งนี้ ในประเด็นนี้ จะนำเข้าสู่วาระการประชุมครั้งที่ 7/2555 ต่อไป

5.3   ค่าตอบแทนแหล่งฝึกฯในปีที่ 6 ของการศึกษาเภสัชศาสตร์

ในประเด็นนี้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอว่า ศ.ศ.ภ.ท. ควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับแหล่งฝึกฯในปีที่ 6 ของการศึกษาเภสัชศาสตร์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งในเบื้องต้นมีข้อสรุปว่า จะตอบแทนเป็น 100 บาท/คน/วันฝึกงานของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ได้มีการพิจารณาและมีความเห็นตรงกันว่าหากมีการฝึกปฏิบบัติงานทั้งปีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะมีมาก ดังนั้น จึงขอให้ทุกสถาบันส่งข้อมูลให้กับ รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ขอมูลที่จะต้องจัดส่ง มีดังนี้

-          ค่าลงทะเบียนต่อหัวนักศึกษา

-          ค่าตอบแทนสำหรับแหล่งฝึกที่แต่สถาบันจ่ายให้กับแหล่งฝึกในปัจจุบัน

-          ข้อมูลการตกลงใน MOU (ถ้าหากสามารถเปิดเผยได้)

5.4   การรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

อ.ดร.วิชิต โนสูงเนิน ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เสนอข้อมูลเพื่อขอคำแนะนำจากที่ประชุมในเรื่องของการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด เนื่องจากสำนักวิชาฯได้สอบถามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่องการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อเทียบเท่ากับวุฒิปริญญาเอกในการกำหนดอัตราเงินเดือนและคุณวุฒิของการสำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ทั้งนี้ ได้นำเสนอข้อมูลการรับรองเงินเดือนของ กพ. ซึ่งมีการรับรองเงินเดือนที่เท่ากับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก (รับรองเฉพาะเงินเดือน แต่ไม่แสดงความเห็นเรื่องการเทียบคุณวุฒิกับปริญญาเอก) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สอบถามเรื่องความเท่าเทียมทางคุณวุฒิไปยัง สกอ. ตามข้อความที่ระบุในหนังสือตอบจาก กพ. ซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการตอบข้อมูลของ สกอ. แต่ไม่ทราบว่าจะได้รับข้อมูลเมื่อใด ในขณะเดียวกัน สภาเภสัชกรรมได้ออกประกาศเรื่องความเท่าเทียมระหว่างผู้สำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด และปริญญาเอก แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่หนักแน่นให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ ดังนั้น จึงขอคำแนะนำว่าควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ในประเด็นนี้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลตรงกันโดยการนำเสนอข้อมูลผ่านให้สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ลงความเห็นในการรับรอง เพราะมีผลสืบเนื่องต่อความก้าวหน้าและการพิจาณาเงินเดือนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ให้คำแนะนำนี้จะใช้ได้เฉพาะแต่ละมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถนำไปบังคับใช้โดยทั่วไปได้ ทั้งนี้ การจบการศึกษานั้น จะประกอบด้วยการทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 1 เรื่อง นอกเหนือจากข้อกำหนดของหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

5.5 การมอบรางวัลการมีจริยธรรมดีเด่นของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สอบถามการมอบรางวัลการมีจริยธรรมดีเด่นของนักศึกษาในแต่ละสถาบันเพื่อจะได้บรรลุตัวชี้วัดตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาประธาน ศ.ศ.ภ.ท. ได้นำเสนอไปยังสภาเภสัชกรรม แต่จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีการพิจารณา ดังนั้น จึงมีการนำเสนอให้เภสัชกรรมสมาคมเป็นผู้มอบรางวัลแทน โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบที่จะเปลี่ยนการมอบรางวัลดังกล่าวจากสภาเภสัชกรรม เป็น เภสัชกรรมสมาคม ซึ่ง ศ.ศ.ภ.ท. จะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อใช้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อใช้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th