หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   13 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ตามที่ ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เชิญข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังและซักถามแนวทางการบริหารจัดการทุน ระเบียบการเงินและบัญชี รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถเรียนรู้และทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการทุน ระเบียบการเงินและบัญชี รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการวิจัยของตัวเอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยจากการปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Mentor)

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th