หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   12 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกว    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่และผู้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมประชุม รับฟัง แนวทางการจัดการทุน ระบบการเงิน บัญชี ระบบ Mentor-Mentee เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานทางด้านงานวิจัย สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการบริหารการใช้ทุน งบประมาณที่เหมาะสม การประพฤติตนเป็น Mentee และเป็นนักวิจัยที่ดีมีจริยธรรมต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อการทำงานวิจัยซึ่งสามารถช่วยในเรื่องการปลูกฝังการเป็นนักวิจัยที่ดีได้ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th