หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   03 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงานเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  เข้านิเทศนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน และโครงการพิเศษ ทั้งนี้ได้รับฟังข้อเสนอแนะของแหล่งฝึกเพื่อนำมาปรับปรุงเกณฑ์การฝึกงานของนักศึกษารุ่นต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th