หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   03 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
   นิเทศงานนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 คน และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 4 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ของนักศึกษาทั้งสองโรงพยาบาลพบว่า ทางเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการชื่นชมนักศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้

1. นักศึกษามีความขยัน อดทน และตั้งใจในการฝึกงานมาก ตรงต่อเวลา และมีนำ้ใจในการช่วยเหลืองานต่างๆ

2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการค่อนข้างดี  ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถตอบคำถามได้ นักศึกษาจะกลับไปค้นคว้าหาความรู้และกลับมาตอบคำถามของพี่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมของสถานฝึกงาน คือ ช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน และจำนวนนักศึกษาที่ไปฝึกงานมีความเหมาะสมดีแล้ว

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อเสนอแนะต่างๆ จากสถานที่ฝึกงานมาปรับปรุงในรายวิชาการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th