หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   10 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลตรัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

สรุปการนิเทศนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง มีทั้งหมด 8 งาน โดย นศ. ได้ฝึกงานเฉลี่ยงานละ 1-2 สัปดาห์ ได้แก่ เคมีคลินิก, โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์, ภูมิคุ้มกันวิทยา, จุลชีววิทยา, ธนาคารเลือด, เซลล์วิทยา (ประมาณ 2-3 วัน), ศูนย์ประสานงานการเก็บสิ่งส่งตรวจ, และ งานห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก

สะท้อนจากอาจารย์พิเศษ

จุดเด่น

          - ระยะเวลาฝึกงานยาว เมื่อเทียบกับ มอ. ทำให้ได้ฝึกแต่ละงานได้ยาวนานกว่า

          - มีมารยาทดี สุภาพเรียบร้อย

          - มีการทำโครงงาน ซึ่งช่วยให้ ห้องปฏิบัติการได้นำข้อมูลไปใช้ได้จริง  

จุดที่ควรพัฒนา

          - นศ. มีการซักถามน้อยมาก เช่น ไม่เคยถามว่าเครื่องอัตโนมัติ มีหลักการอย่างไร เป็นต้น

- ขาดความสามารถในการอ่าน leaflet น้ำยา

          - QC งานจุลชีววิทยา เช่น antibiotic, biochem นศ. ไม่ได้เรียนมา  

ข้อเสนอแนะจาก อาจารย์พิเศษ รพ.ตรัง

- มหาวิทยาลัยฯ ควรชี้แจงแนวทางการฝึกงานฯ โดยให้ ทุก รพ. เข้าใจตรงกัน เพื่อประโยชน์แก่ นศ. เช่นอาจมีการจัดประชุมชี้แจง ให้ อาจารย์พิเศษก่อนให้ นศ. ฝึกงาน

- นศ. ควรได้เรียน Research methodology มาก่อนที่จะทำโครงงาน พบว่านศ. เขียน proposal ได้ แต่วิเคราะห์ผล สรุปผลไม่ได้

- ควรมีคู่มือฝึกงาน หรือเกณฑ์การฝึกงานให้ อาจารย์พิเศษ

สะท้อนจาก นศ.

- ควรมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการฝึก เช่น งานจุลชีววิทยา ควรเพิ่มเวลา และ, ศูนย์ประสานงานฯ ควร ลดเวลา

- อาจารย์พิเศษ ให้การดูแลดี ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน

- ได้ฝึกปฏิบัติจริงในทุกงาน รวมถึงการเจาะเลือดผู้บริจาคโลหิต และออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

จุดสังเกตโดยอาจารย์นิเทศฯ

- ไม่มีการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการฝึกปฏิบัติงาน (Pre-Post test)

- บางงาน ได้แก่ เคมีคลินิก มี จนท. ปฏิบัติงานเพียง 2 คน จึงไม่มีเวลาสอน นศ. ทำให้ ให้ นศ. ได้ฝึกปฏิบัติน้อยมาก

- ไม่มีการสอน QC งานเคมีคลินิก โดยประเด็นนี้ได้ฝากให้ อาจารย์พิเศษ ที่รับผิดชอบภาพรวม สอนเพิ่มเติมให้

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th