หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลหาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  การนิเทศงานทางเทคนิคการแพทย์ ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้รับรู้ถึงความคิดเห็นของห้องปฏิบัติการต่อนักศึกษา ซึ่งสามารถสะท้อนถึงศักยภาพ ทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถแนะแนวนักศึกษา และเพิ่มเติมความรู้ให้เพียงพอก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th