หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลพัทลุง   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โดยได้รับมอบหมายให้นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน โดยการฝึกงานจะมีอาจารย์ทางคลินิกคอยควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาอย่างดี โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพิเศษ และได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะได้วิเคราะห์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ระบบการควบคุมคุณภาพในการตรวจการทดสอบต่างๆ เพื่อการขอรับรอง การพัฒนางานประจำวันสู่งานวิจัย (R2R)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาเนื้อหาและเทคนิคต่างๆ ในห้องเรียนให้สอดคล้องการนำไปใช้จริงในโรงพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th