หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   05 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2555 "คุม สู้ ลด พิชิตโรคภัย สังคมไทยสุขภาพดี"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การสัมนานาวิชาการในการควบคุมและป้องกันโรคในด้านต่างๆ ได้แก่ โรคติดต่อนำโดยแมลง การสัมผัส จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อทั่วไป และการบริหารจัดการในการควบคุมโรค และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN

พร้อมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และผลกระทบระบบทางเดินหายใจ บ้านท่าเตียนต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรธรรมราช   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานทางด้านอาชีวอนามัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานทางด้านอาชีวอนามัย และพํมนางานวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น หรือ โจทย์วิจัยในพื้นที่

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th