หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กิจชัย  จิตขจรวานิช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    เสวนา 1 : กิจชัย จิตขจรวานิช : ความลุ่มหลงในกระบวนการออกแบบ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    04 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การเสวนาครั้งที่ 1 นี้ ข้าพเจ้าในฐานะเป็นหัวหน้าโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้บรรยายด้วยตนเอง สาระในการบรรยายนำมาจากหนังสือ Obsession (2554) เป็นการรวบรวมผลงานบางชิ้นที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการออกแบบงานสถาปัตยกรรมของข้าพเจ้าและทีมงาน การบรรยายได้อธิบายถึงวิธีการในการสร้างกระบวนการออกแบบ แบ่งหัวข้อออกเป็น 4 กรณี (จากทั้งหมด 8 กรณี) ได้แก่ Form-Function / Sequential Spaces / Context Inspiration / Programmatic Content.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความเข้าใจในความหลากหลายของกระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบจะช่วยให้สามารถนำมาใช้ประยุกต์กับการปฏิบัติงานได้ดี ทั้งนี้เพราะความซับซ้อนของกิจกรรมที่มนุษย์ใช้งานสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไป การรับรู้ในเรื่องต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพื่อให้การตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การเรียนรู้ถึงกลวิธีหรือวิธีการที่หลากหลายย่อมเป็นการเตรียมตัวที่ดี  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การเปิดประเด็นความคิดในเรื่องความหลากหลายของกระบวนการสร้างงานสถาปัตยกรรม เป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด / ความเข้าใจ / ความต้องการทำความเข้าใจ กับสถานการณ์หรือประสบการณ์อื่นๆ มากขึ้น  ซึ่งหมายความว่า กรณีศึกษาที่นำมาเสนอนี้ น่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าเท่านั้น   วิธีการอื่นๆ ที่รอคอยการค้นพบยังอยู่ข้างหน้าพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th