หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   30 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ จำนวน 4 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. นักศึกษาไม่ค่อยพูด-ซักถาม ในขณะปฏิบัติงาน
2. ความรู้ในรายวิชาด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ขาดความแม่นยำ เนื่องจากเรียนเสร็จสิ้นตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2 ทำให้ลืมและทบทวนได้ยาก
3. นักศึกษาทุกคนมีความประพฤติดี เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของอาจารย์ทางคลินิกและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
4. นักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ
5. โครงงานพิเศษที่จะทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสามารถของเครื่องอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การปรับให้รายวิชาด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์มาเรียนในชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรต่อๆ ไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th