หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีดา  สันสาคร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   12 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท คิงแพ็ค อินดัสเตรี จำกัด   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 1-2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  นักศึกษามีความตั้งใจในการทำงานดี


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆ จากสถานประกอบการเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน การสอน ของหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการนำไปใช้ได้จริง


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เนื้อหาวิชาการในการนำความรู้ด้านทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานจริง พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th