หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นมิตา  ชูสุวรรณ   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   22 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   22 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันเพิ่มผลผลิต   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Lean Award
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นการนำเสนอผลการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรเอกชนรอบชิงชนะเลิศ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำวิธีการแบบลีนมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยได้  ซึ่งจะเป็นผลและกระบวนการในการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจน  มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน  มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเพิ่มผลผลิตให้คำแนะนำเรื่องกระบวนการ  เรื่องการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน (กรณีที่สมัครเข้าร่วมโคงการรงการ)  รวมทั้งได้เห็นกิจกรรมต่างๆ  วิธีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต็ใช้กับมหาวิทยาลัยได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เรียนรู้เรื่องกระบวนการแบบลีนและการนำมาประยุกต์ใช้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th