หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   22 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   22 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอผลงาน Thailand Lean Award 2012
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    25 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นเวทีการนำเสนอผลงานเพื่อชิงรางวัล Thailand Lean Award 2012 จาก 5 องค์กรที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารอบสุดท้ายคือ

  1. บ.คราฟท์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. บ.ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด
  3. บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สุราษฎร์ธานี)
  4. บ.ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  5. บ.เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

ทั้งนี้ รูปแบบของงาน ได้กำหนดให้แต่ละองค์กรนำเสนอผลงานการนำ Lean ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร หน่วยงานละ 45 นาที และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการซักถาม 15 นาที อีกทั้งมีการให้ผู้เข้าร่วมงานได้ vote เสียง Boot ที่น่าสนใจอีกด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้เรียนรู้กระบวนการในการนำเครื่องมือ Lean มาประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนางาน ในองค์กร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วองค์กรธุรกิจจะเห็นภาพของการนำ Lean มาประยุกต์ใช้ได้ชัดเจนกว่าภาคการศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาขยายผล ต่อยอดผนวกกับกิจกรรมโครงการ R2R ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้ หรือ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเสริมกิจกรรม R2R ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th