หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัฒน์ธิดา  ทองขาว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   20 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานเทศบาลนครสงขลา    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 1/55 (ร่วมกับ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  เพื่อติดตามผลการสหกิจของนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบแนวทางการทำงานในสถานประกอบการ และเนื้อหารายวิชาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทราบสถานการณ์ของปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th