หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  ศรีหมอก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   15 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เทศบาลนครขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานสหิกจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานนักศึกษาชื่อนางสาวสุทินยา สุดเพาะ ที่เทศบาลจังหวัดขอนแก่น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th