หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิทย์  ด้วงมะโน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   28 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกของผู้ป่วยกับผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (clinical laboratory correlat
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  งานประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้อาจารย์และนักเทคนิคการแพทย์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ของอาการทางคลินิกของผู้ป่วยและผลทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้และทักษะในการทำงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะอาการทางคลินิกของผู้ป่วย ซึ่งอาจารย์ทางด้านเทตคนิคการแพทย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านอาการทางคลินิกของผู้ป่วยอยู่มาก ดังนัน้จากการประชุมในครั้งนี้ทำให้มีความเข้าใจอาการทางคลินิกของผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์กับผลทางห้องปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำความรู้เรื่องอาการทางคลินิกของผู้ป่วยที่ได้นำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th