หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   25 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ได้แก่ โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา และเคมีคลินิก รวมถึงการแปลผลการการตรวจวิเคราะห์ ให้แก่บุคลากรทางเทคนิคการแพทย์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการรวมถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคคลากรทางการแพทย์ต่างๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ไปปรับปรุงแนวคิด ในการจัดการแนวทางการวิเคราะห์และการแปลผลให้มีความสดอคล้องสัมพันธ์กับอาการทางคลินิกและเชื่อมโยงกับการรักษาของแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ป่วย โดยที่ไม่ลืมเกณฑ์มาตรฐานของเทคนิคการแพทย์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th