หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุจรีย์  แซ่จิว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   29 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   05 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประเทศมาเลเซีย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

คณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 17คน เดินทางไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Universiti Putra Malaysia (UPM)  Universiti Kebangsaan Malaysia  และ Universiti Sains Malaysia (USM) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 ถึงวันที่ 5 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ

        ประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนและหาความร่วมมือในการไปดูงานมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งดังกล่าว ได้ แก่ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน เช่น รายวิชาอนามัยชุมชน รายวิชาโครงการศึกษาของทั้งสองหลักสูตร  ความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการวิจัย ซึ่งคณาจารย์ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจที่ตรงกัน  นอกจากนี้คณาจารย์จากวลัยลักษณ์ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของแต่ละสถาบันด้วย

                  ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การศึกษาดูงานครั้งนี้ คณาจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้ประสบการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนการสอนทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และได้ประเด็นของความร่วมมือที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ จึงเป็นแนวโน้มที่ดีของการสร้างเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้มแข็งต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางความร่วมมือ(MOU) ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th