หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2555    ถึงวันที่   30 พ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์ / โรงแรม แอมบาสเดอร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    - อมรมทางวิชาการ เรื่อง Clinical correlation ในวันที่ 24-25 พ.๕ง 2555 - ประชุม การปรับปรุงมาตรฐานคว
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

Clinical corrlation:

มีการให้ความรู้ระหว่างความสัมพันธ์ทางคลินิก กับผลทางห้องปฏิบัติการ

- Hematology  โดย ศงนพสุรเดช ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงโรคเลือดที่มีผลทำให้ผลการตรวจทาง Hematology ผิดปกติ หลายๆ ภาวะโรค เช่น ภาวะผิดปกติของ Erythropioesis, Amyloid def. Anemia, Iron def. และอื่นๆ

-Infectious : โดย นพ. ชาญวิทย์ มีเนื้อหากล่าวถึงการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ การเพาะแยกเชื้อ โดยปัจจุบัน ประมาณ 1 ใน 3 ของเชื้อก่อโรคนั้น ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ และยังมีกลุ่มเชื้อเจริญยาก เชื้อกลุ่ม anareobe ดงันั้นจึงมีการตรวจทาง Serology  และ Molecular technique มามีส่วนช่วง ในการวินิจฉัยทางแลบจุลชีววิทยานั้น ปัญหาในปัจจุบันมีเชื่อดื้อยามากมายทั้งแกรมบวก ลบ โดยห้องปฏิบัติการจะยึดหลัการวางความไวบาตาม NCCLS แต่วิทยากรแนะนำให้ทดสอบ ESBL ในกลุ่ม Pseumonase ด้วย  วิทยากร กล่าวถึง กลไกการถ่ายทอดยีนดื้อยาระหว่าเชื้อมากมายหลายชนิด ที่ต้องให้ความสำคัญในการวินิจฉัย โดยเทคนิคทางโมเลกุลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งในการนำมาศึกษา

- เคมีคลินิก โดย นพ.ยิ่งยศ มรเนื้อหาหลักกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับ โรคไต โดยกล่าวถึงความผิดปกติที่สามารถตรวจได้โดยใช้เลือด ปัสสาวะ และ ปัสสาวะ 24 ชม. ซึ่งตัวหลังมีคสามสำคัญมากเนื่องจากการเก็บมักมีปัญหาเรื่องปริมาตร ที่ไม่ได้ตามจริง

ประชุม การปรับปรุงมาตรฐานความรู้เทคนิคการแพทย์ และการมาตรฐานการฝึกงาน : ได้รับมอบหมายให้เข้า จุลชีววิทยา ร่วมกับ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ โดยมีการเสนอให้ปรับปรุงมาตฐานความรู้ อิงตาม Competency ของนักเทคนิคการแพทย์ คือ ต้องสามารถทำอะไรได้บ้าง ตั้งแต่ Preanlytical, Analytical และ Post naylytical process ซึ่งได้เพิ่มเติม ชนิดของตัวอย่างที่ต้องทำการเก็บ เช่น ตัวอย่างน้ำ RO น้ำจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และในกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส การเพิ่มเติมเชื้อที่ต้องสอน เพิ่มเติมเข้าไปหลายๆชนิด โดยยึดทั้งตามความรุนแรงของการก่อโรค และความชุกของโรค ส่วนมาตรฐานการฝึกงานนั้น ได้มีการกล่าวถึงการปฏิบัติกงานจริงของนักศึกษา โดยอาจจะมีปัญหากับห้องปฏิบัติการที่ได้ LA เพราะจะไม่ให้ นศ. ปฏิบัติจากตัวอย่างจริง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงส่วนนี้ อาจจะต้องมีการเพิ่มการฝึกในมหาวิทยายเพิ่มเติม

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

Clinical correlation: สามารถนำมาประยุกต์ สอนในส่วนที่รับผิดชอบ คือ Microbiolohy

การปรับปรุงมาตรฐานฯ: ต้องเพิ่มเติม เนื้อหาที่สอน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ฯ ที่ได้จากการประชุม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th