หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนแผนงาน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนแผนงาน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   05 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   07 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4ปี(พ.ศ.2557-2560)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 มิ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

  วันที่  5  มิถุนายน  2555 

1)  รับฟังนโยบายการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจากรองผู้ว่าราชาการจังหวัดซึ่งกล่าวเน้นให้การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง  พร้อมกับฝากประเด็น/ข้อคิดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.      ความสมดุลของหลักคิดในการจัดทำแผนว่าจะมุ่งที่ความครอบคลุมทุกเรื่องหรือจะเน้นเฉพาะด้าน

2.      ก่อนมีการจัดทำแผนต้องมีวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่การทำงานประจำ

3.      การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดอย่างเต็มที่

4.      การนำประเด็นการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆให้กับคนยากจนในพื้นที่มาเชื่อมโยงกับการเป็นเมือง 12 นักษัตรของจังหวัด

5.      การขาดแคลนแรงงานฝีมือและการมีแรงงานที่มีคุณภาพด้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

6.      การเชื่อมโยงเรื่องการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

7.      การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

8.      การจัดระบบการเรียนรู้ของเยาวชนโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากหลายฝ่าย

9.      การแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานด้านยุทธศาสตร์

2)  รับฟังการชี้แจงประเด็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จากผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัด  ซึ่งกล่าวถึงความแตกต่างของการจัดทำแผนจังหวัดกับแผนกลุ่มจังหวัด โดยแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนความต้องการของพื้นที่  ส่วนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นแผนเพื่อการแข่งขัน 

            3)  รับฟังแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.. 2557-2560  จากอาจารย์พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ  จาก BSQM  Group ซึ่งได้กล่าวถึงความแตกต่างของการจัดทำแผนฉบับนี้กับฉบับก่อนใน 3 ประเด็น กล่าวคือ

            1. มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบข้อเสนอให้นำแนวคิดจากสภาผู้แทนราษฎรมาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ด้วย

            2.  มิติการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีทั้งงบประมาณส่วนกลาง  งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  งบท้องถิ่น  และงบภาคเอกชน

            3.  สิ่งที่จะปรากฏในแผนพัฒนาต้องตอบโจทย์ จุดยืนการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดได้ โดย

-  โครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของจังหวัดให้เกิด

                            มูลค่าสูงสุด

-  ยุทธศาสตร์ต้องเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงพื้นที่

-  ยุทธศาสตร์ต้องขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะในวาระเร่งด่วน ซึ่งล้วนมีกรอบ

   งบประมาณรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว

4)      เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยเริ่ม

ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ก่ารศึกษาความจำเป็นทางยุทธศาสตร์   ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า  3 ส่วนที่สำคัญ  ได้แก่

1. นโยบาย (Policy)  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และ 3. ภารกิจ/สถานการณ์ (Business) ของจังหวัด  โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์     การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงต้นทุนของจังหวัดที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน  รวมถึงความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของปัจจัยภายนอกและความเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน เป็นต้น

 

 

  วันที่  6  มิถุนายน  2555 

            1)  เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นต่อในขั้นตอนที่  2  การกำหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด ซึ่งจะกลายเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนั้น  วิทยากรได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการทำยุทธศาสตร์ต้องไม่ใช่การทำในทุกเรื่อง  เนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีข้อจำกัดด้านงบประมาณอยู่แล้ว   ดังนั้นการกำหนดจุดยืนการพัฒนาจังหวัดต้องนำความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์และประเมินร่วมกันแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนในขั้นตอนที่ 1 มาดำเนินการ  ซึ่งในการประเมินเพื่อคัดเลือกจุดยืนการพัฒนาต่างๆที่ได้ร่วมระดมความคิดเห็นกันจะใช้เกณฑ์พิจารณา  ดังนี้

1. ความสำคัญต่อภารกิจการพัฒนาจังหวัด

                        2. ความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่/ประชาชน/ลูกค้า

                        3. มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (หากเป็นการลงทุนต้องมีการศึกษา/วิเคราะห์ความคุ้มค่า)

                        4. มีความเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศ

            2)  เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นต่อในขั้นตอนที่ 3 การประเมินศักยภาพของจังหวัด  ซึ่งในขั้นตอนนี้ความสำคัญจะอยู่ที่การทำ SWOT Analysis  โดยการดำเนินการต้องใช้จุดยืนการพัฒนาที่ได้ร่วมกันกำหนดขึ้นมาเป็นตัวตั้งและทำการวิเคราะห์  SWOT จากจุดยืนนั้นๆ  ซึ่งการดำเนินการจะไม่ใช่การทำ SWOT ในทุกเรื่อง และสิ่งสำคัญทุกประเด็นที่นำมาวิเคราะห์ SWOT ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบด้วย

 

  วันที่  7  มิถุนายน  2555

            เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นต่อในขั้นตอนที่ 4  การกำหนดทิศทางการพัฒนา  ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด.oครั้งนี้ได้ดำเนินการเฉพาะในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการหรือแนวปฏิบัติใหม่เท่านั้น  เนื่องจากทางจังหวัดมีข้อตกลงร่วมกันเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉบับใหม่ให้คงประเด็นยุทธศาสตร์เดิมตามที่ระบุไว้ในแผนเป็นตัวตั้ง   ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจระดมความคิดเห็นเรื่องกลยุทธ์และมาตรการแล้วนั้น ขั้นตอนถัดไปจังหวัดจะดำเนินการเรื่องการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์และมาตรการใหม่ที่มาจากการประชุมในครั้งนี้  ซึ่งการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวอีกครั้งจะจัดขึ้นในวันที่ 16  กรกฎาคม 2555   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ข้างต้นไปพัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มวล.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th